Услугата в момента не е активна!
Изберете желаната от Вас услуга:
 • 1
  Издаване на удостоверение за наследници
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
    Услугата се заплаща
  2
  Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
    Услугата се заплаща
  3
  Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
    Услугата се заплаща
  4
  Издаване на преписи на удостоверения или на препис – извлечения от съставени актове за гражданско състояние
    Услугата се заплаща
  5
  Издаване на удостоверение за семейно положение
  Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 6;Нар. № РД-02-20-6 от 24.04.2012...
    Услугата се заплаща
  6
  Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
  ЗГР - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване...
    Услугата се заплаща
  7
  Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
  ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 7;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на...
    Услугата се заплаща
  8
  Издаване на удостоверение за родените от майката деца
  ЗГР – чл.24, ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл.6;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа...
    Услугата се заплаща
  9
  Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
  ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 1;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т.2;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения...
    Услугата се заплаща
 • 1
  Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
    Услугата се заплаща
  2
  Издаване на удостоверение за търпимост
    Услугата се заплаща
  3
  Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
    Услугата се заплаща
  4
  Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
    Услугата се заплаща
  5
  Издаване на скица на недвижим имот
    Услугата се заплаща
  6
  Издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
    Услугата се заплаща
 • 1
  Подаване на декларация по чл.116 от ЗТ
 • 1
  Отписване на имот,като общински, от актовите книги за общински имоти
  чл. 62, ал.4 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.
    Услугата изисква подписване 
  2
  Заявление за справка по акт за общинска собственост
  чл.54, ал.6, т.6.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян.
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  3
  Категоризиране на заведение за хранене и развлечение
  Чл.10, ал.3 от Закона за туризма; Раздел I , т.3 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за...
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  4
  Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване
  Чл.10, ал.3 от Закона за туризма;Раздел I , т.1 и т.2 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата...
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
  5
  Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
  Чл.24 от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници на Министъра на транспорта;чл.54, ал.6, т.6.6 и т.6.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията...
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща
 • 1
  Искане за издаване на документи
  Чл.3, чл.14, ал.1, чл.41, във връзка с чл.29, ал.1, чл.110, ал.1, т.12 във връзка с чл.14 и чл.54 и чл.110, ал.1, т.13 от ЗМДТ
    Услугата изисква подписване    Услугата се заплаща